Kompleksowość w planowaniu nauki i techniki

Kompleksowość w planowaniu nauki i techniki

Opracowywanie planu rozwoju naukowo-technicznego zaczyna się od określenia celów rozwoju społeczeństwa, oceny społecznych potrzeb i zasobów oraz warunków ich zbilansowania. W tym ujęciu wyraża się zasada systemowego podejścia do planowania.

Kompleksowość w planowaniu nauki i techniki oznacza, że plan ujmuje w jedną całość wszystkie stadia tworzenia i wdrażania techniki do produkcji, a także określa wszelkie skutki postępu naukowo-technicznego. Kompleksowość oznacza również pełną jedność i zgodność planu rozwoju nauki i techniki z planami rozwoju gospodarczego oraz że rozwój nauki i techniki ma odpowiednie odbicie we wszystkich częściach narodowego planu gospodarczego, którego częścią jest plan rozwoju nauki i techniki.

Jednym z podstawowych celów planowania rozwoju naukowo-technicznego jest zapewnienie gospodarce jak największej efektywności. Historia uczy, że na ogół jest to możliwe dzięki koncentracji wysiłków na pewnych podstawowych kierunkach rozwoju. Stąd planowanie musi określić te kierunki ii w ich ramach skonkretyzować problemy węzłowe, decydujące o dynamicznym rozwoju gospodarki w długich okresach.

Ustalenie tych kierunków musi wynikać z prognozowania rozwoju nauki i techniki i rozwoju gospodarczego. Oparte na tych prognozach perspektywiczne (długofalowe) plany rozwoju nauki ii techniki mają charakter orientacyjny. Bardziej ogólne prognozy rozwoju nauki i techniki obejmują okres 30-40 lat, a nawet więcej. Bardziej szczegółowe i konkretne okres 15-20 lat35. Prognozy ze względu na długi okres, jaki obejmują, są w znacznym stopniu niepewne. Mają one formę prawdopodobieństwa, że tak lub !inaczej przebiegać będzie rozwój określonej dziedziny nauki i techniki. Dlatego też ustalane na ich podstawie perspektywiczne plany rozwoju muszą być co jakiś czas uzupełniane lub precyzowane. W zakresie nauki i techniki mogą być dokonane nieoczekiwane wielkie osiągnięcia, które otwierają nowe perspektywy ich dalszego rozwoju. Zatem korektura i uzupełnianie istniejących planów perspektywicznych i wieloletnich jest nieodzowne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>