Integracja nauk

Integracja nauk

Wyrazem owej współzależności nauk jest proces ich integracji. Określone zjawiska i procesy są jednością różnych właściwości i zależności i stąd pełniejsze ich zrozumienie wymaga badań uwzględniających owe różnorodne aspekty określonych zjawisk. W ten sposób powstają tzw. nauki pograniczne, np. chemia fizyczna – nauka o współzależności zja- wisk fizycznych i chemicznych, biofizyka, która zajmuje się badaniami z pogranicza fizyki i nauk biologicznych: stanowi ona zastosowanie metod fizyki do wyjaśniania struktur komórkowych i zachodzących w nich procesów. Wyrazem przenikania metod i teorii chemii do innych nauk są takie dyscypliny, jak geochemia, biochemia itd.

Integracja nauk może dokonywać się również na zasadzie badania analogicznych właściwości różnych rodzajów zjawisk, np. teoria drgań analizuje procesy drgań w różnych przedmiotach i formach: drgania mechaniczne, elektryczne, akustyczne itd. Teoria taka jest integracją z określonego punktu widzenia różnych zupełnie nauk, np. w teorii drgań podlegają zespoleniu mechanika, elektrotechnika, akustyka, radiotechnika, hydraulika i niektóre inne nauki21. Wynikiem procesów integracyjnych, jakie zachodzą w nauce, jest również teoria informacji, która zajmuje się zasadami przenoszenia informacji w różnych systemach: w organizmach żywych, w społeczeństwie i w automatycznych urządzeniach.

Kompleksowe badania pewnych procesów mają bardzo istotne znaczenie dla rozwoju techniki, albowiem problemy, jakie nasuwa realizacja jakiegokolwiek projektu technicznego, są bardzo złożone. Jak mówiliśmy, w konstrukcjach technicznych współdziałają różne formy ruchu materii, różne prawa przyrody. Stąd też rozwiązanie tych problemów może opierać się na wszechstronnej ich znajomości. Już pierwsza zintegrowana dyscyplina naukowa, jaką była chemia fizyczna, okazała się bardzo pożyteczna w poszukiwaniu przemysłowego wykorzystania nowych pokładów soli mineralnej. Stworzyła ona teoretyczne przesłanki dla nowych gałęzi przemysłu chemicznego, produkcji sody amoniakalnej według metody Solvaya i opracowania procesów katalitycznych, na których opiera się produkcja siarczanu i amoniaku22. Teoria informacji stała się podstawą wszelkich automatycznych urządzeń. Nie mniejsze znaczenie dla rozwoju środków technicznych i wielu gałęzi produkcji ma teoria drgań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>