Instytuty badawcze

Instytuty badawcze

Wyrazem obiektywnych prawidłowości rozwoju nauki (jej specjalizacji i integracyjnych trendów) jest uspołecznienie procesu badań. Poznanie naukowe, szczególnie w zakresie badań związanych z tworzeniem nowej techniki, wymaga dziś współpracy naukowców z wielu dziedzin. Informacje niezbędne do opracowania i zrealizowania nowej koncepcji technicznej pochodzą na ogół z bardzo różnych dyscyplin naukowych. Dziś wynalazki i innowacje techniczne w przeważającym stopniu są efektem współpracy bardzo wielu ludzi, a nie dziełem jednostek. Im bardziej określone przemysły mają charakter naukowy, tym większe znaczenie mają w nich wynalazki zespołowe. Na przykład w USA w całym przemyśle patenty na wynalazki zespołowe stanowiły w r. 1954 61% ogółu patentów: ale w przemyśle chemicznym odsetek ten wynosił 85%, w telekomunikacji 72%. W Wielkiej Brytanii patenty dla wynalazców zespołowych stanowiły w 1955 r. 68% ogółu przyznanych patentów, ale w przemyśle elektronicznym udział patentów na wynalazki zespołowe wynosił 97%, w chemicznym 95%, elektrotechnicznym 95% 9. Badania naukowe nawet w ściśle wyspecjalizowanych dziedzinach są coraz bardziej skomplikowane i uzyskanie w nich poznania wymaga współpracy wielu pracowników. Stąd też w literaturze naukowej wzrasta bardzo poważnie ilość i udział opracowań zespołowych. Na początku naszego stulecia 82% wszystkich publikacji naukowych należało do pojedynczych autorów, a w r. 1968 ten wskaźnik obniżył się do 33% 10.

Instytuty badawcze przypominają zakłady przemysłowe i pod tym względem, że pracują one według ściśle określonych planów pracy, terminów realizacji zadań, z zastosowaniem określonych procesów technologicznych. Na ogół pracownicy przemysłowych instytutów badawczych podlegają również dyscyplinie pracy, właściwej dla zakładów produkcyjnych.

Realizacja konkretnych badań jest jednorazowym, niepowtarzalnym procesem

Mimo tych wszystkich wspólnych cech, jakie upodabniają działalność badawczą do produkcyjnej działalności fabryk, istnieją między nimi istotne różnice. Działalność naukowa wykazuje pewne specyficzne cechy, które muszą być brane pod uwagę, aby zapewnić pracy naukowej warunki jak i organizację pracy odpowiednią do jej specyfiki.

Każdy proces realizacji konkretnych badań jest jednorazowym, niepowtarzalnym procesem. Problem naukowo-techniczny wymaga rozwiązania określonych zadań, jakie w zasadzie nie będą już rozwiązywane w innym problemie naukowo-technicznym, co najwyżej wykorzysta się wyniki poprzednich badań. Każdy taki problem ma specyficzny zakres i strukturę zadań, jakie należy rozwiązać. Stąd też zazwyczaj dla każdego problemu czy kompleksów problemów naukowych i technicznych powołuje się nowe zespoły badawcze odpowiednie do charakteru zadań, jakie mają być rozwiązane: zespoły złożone z różnych specjalistów: ustala się nowe formy organizacyjne, nowe zasady kierowania i kooperacji między ludźmi i odmienny rozdział funkcji. Dawni kierownicy zespołów badawczych otrzymują funkcje podrzędne, a dawni podwładni mogą mieć funkcje kierownicze. O miejscu i stanowisku w zespole decyduje zasób wiedzy fachowej niezbędnej w realizacji tego właśnie problemu badawczego.

We wszystkich fazach praca naukowa ma charakter twórczy. H. Poincare mówi o twórczości jako działaniu dokonującym kombinacji, które odsłaniają pokrewieństwo między zjawiskami lub obserwacjami znanymi od dawna n. Jest to widzenie zjawisk w nowej perspektywie. Zatem twórczość określa nowe powiązanie idei, wykraczające poza dotychczas znane, i to nowe poznanie łączy z istniejącym. W wyniku tej syntezy działalność twórcza tworzy nowe modele obiektywnej rzeczywistości, w sposób eksperymentalny je wypróbowuje, a potem praktycznie stosuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>