Funkcjonowanie nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej

Funkcjonowanie nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej

Należy podkreślić, że nauka w charakterze bezpośredniej siły wytwórczej działa przede wszystkim w bezpośrednim procesie produkcyjnym, natomiast jeśli chodzi o produkcję w szerokim znaczeniu (obejmującą wszystkie fazy procesu reprodukcji gospodarczej począwszy od badań i prac rozwojowych poprzez konstrukcje, wdrażanie, bezpośrednią produkcję aż do zbytu), to jej głównym czynnikiem pozostaje nadal człowiek. Zresztą człowiek pozostaje najważniejszą siłą wytwórczą w tym sensie, że on bezpośrednio lub pośrednio wykorzystuje naturalne siły wytwórcze i jest twórcą wszystkich technicznych i technologicznych procesów oraz twórcą wszelkiej nauki użytecznej w procesie produkcji.

W literaturze fachowej podkreśla się niekiedy fakt, że na innej zasadzie nauka staje się częścią rzeczowych, a na innej częścią składową osobowych elementów sił wytwórczych. W rzeczowych elementach sił wytwórczych jest ona zawarta pośrednio, w postaci uprzedmiotowionej. Natomiast w ludzkiej sile roboczej jest ona obecna „bezpośrednio jako jej element, jako forma życiowej działalności ludzi realizujących proces produkcji, jako ogniwo składowe i teoretyczny fundament pracy robotnika zbiorowego” 46.

W konsekwencji stwierdza się, że „nauka funkcjonuje jako bezpośrednia siła wytwórcza praktycznie tylko w ludziach posługujących się środkami pracy, a nie w technice produkcyjnej, która nie wykonuje pracy żywej. Jak siły wytwórcze nie sprowadzają się do techniki, tak i problem przekształcania się nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą ,nie wyczerpuje stosunku między nauką a techniką” 47.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>