Ekonomiczna optymalizacja czasu realizacji projektu nowego produktu

Ekonomiczna optymalizacja czasu realizacji projektu nowego produktu

Dłuższy czas opracowywania produktu lub procesu oznacza krótszy czas jego rentownej eksploatacji, i na odwrót – krótszy czas opracowywania projektu innowacji wiąże się z dłuższym okresem jej przemysłowej eksploatacji. Ale krótszy czas opracowywania oznacza większy niż proporcjonalny wzrost nakładów na badania i prace rozwojowe. Większy niż proporcjonalny to znaczy, że np. skrócenie czasu opracowywania nowego produktu o połowę wymaga zazwyczaj większego niż dwukrotnego wzrostu wydatków na prace rozwojowe. Ale czy jest to opłacalne, czy nie, to zależy od właściwego przewidywania sytuacji rynkowej, od właściwego przewidywania okresu ekonomicznej żywotności innowacji technicznej, a więc od przewidywania postępu technicznego w określonej dziedzinie. W sumie należy brać pod uwagę te wszystkie czynniki,, które warunkują ekonomiczną opłacalność innowacji technicznej.

Ekonomiczna optymalizacja czasu realizacji projektu nowego produktu lub procesu musi wynikać z przewidywań odnośnie do ich ekonomicznego żywota 22 Poza tym, skoro na ogół nowe produkty i procesy w toku swej eksploatacji są ustawicznie doskonalone, to opracowywanie i realizacja innowacji technicznej powinny zakładać późniejsze jej ulepszanie i ewentualne zastąpienie przez nowy lepszy produkt lub proces. Proces innowacji technicznej powinien mieć charakter ciągły, być systematycznym działaniem tworzenia, stosowania i doskonalenia techniki przez różne ośrodki badawcze, w tym przede wszystkim przez przemysłowe instytuty i laboratoria. Powinien być również przedmiotem zainteresowania i zaangażowania ze strony ogółu pracowników. Doskonalenie techniki na drodze produkcyjnych doświadczeń daje na ogół poważne efekty zarówno w sensie technicznym, jak i ekonomicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>