Działania w projektowaniu innowacji technicznych

Działania w projektowaniu innowacji technicznych

Ta ogólna pierwsza koncepcja projektu staje się podstawą szczegółowych analiz, badań i poszukiwań dla opracowania coraz bardziej konkretnych projektów częściowych, których ostatecznym wynikiem byłaby zadowalająca konstrukcja całościowa. W tym stadium projektowania chodzi o ustalenie, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym. Jest to proces konkretyzacji projektu, przechodzenia od ogólnego do szczególnego. Projektowanie w tej fazie obejmuje między innymi takie działania 41:

– 1. Definicję koncepcji w terminach optymalnej kombinacji funkcji.

– 2. Określenie szczegółowych wymogów projektu w zakresie jego funkcjonalności i realizacji. Jest to tzw. specyfikacja projektu.

– 3. Projektowanie poszczególnych elementów projektu zgodnie z wymogami specyfikacji.

– 4. Porównawcza analiza różnych alternatywnych projektów i ewentualna zmiana ich specyfikacji. W toku opracowywania szczegółowej koncepcji projektu może się okazać, że istnieje więcej niż jedna koncepcja, która potencjalnie spełnić może określone funkcje.

– 5. Sprawdzanie eksperymentalne poszczególnych elementów projektu dla potwierdzenia specyficznych aspektów projektu (modele).

– 6. Eksperymenty prototypowe dla potwierdzenia poprawności funkcjonowania całego systemu lub podsystemów.

W toku konkretyzacji projektu może się okazać, że projekt nie jest wykonalny przy istniejącym poziomie wiedzy naukowo-technicznej, ani też nie istnieje realna możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy w odpowiednim czasie i wtedy koncepcja projektu musi być poniechana. Może się okazać również, że projekt zawiera pewne niedostatki w sensie np. małej efektywności i użyteczności i wtedy może być przekazany do ponownego rozważenia i zmodyfikowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>