Dwa rodzaje teorii w naukach technicznych

Współczesne nauki !techniczne coraz bardziej opierają się na własnej teorii7S. Dla uzyskania pełnej wiedzy niezbędnej do !rozwijania twórczości technicznej rozszerzają one zakres swoich zainteresowań zarówno na badania podstawowe, jak i prace rozwojowe. Temu rozwojowi nauk technicznych sprzyja przede wszystkim fakt, że nauki techniczne związane bezpośrednio z opracowywaniem naukowych przesłanek dla rozwoju techniki korzystają we wszystkich krajach ze szczególnej opieki organów państwowych. Udział tzw. nauk czystych w !państwowych wydatkach na rozwój nauki jest stosunkowo mały. I gdyby rzeczywiście poznanie podstawowe koncentrowało się w ośrodkach naukowych, nie związanych bezpośrednio z poszukiwaniem wiedzy niezbędnej dla rozwiązania określonych praktycznych !problemów, zasób wiedzy naukowej byłby niedostateczny, aby zapewnić możliwości !odpowiedniego rozwoju techniki. Tę wiedzę podstawową rozwijają dziś w przeważającej mierze ośrodki zaangażowane bezpośrednio w rozwiązywanie określonych problemów technicznych. Przeważająca część laureatów nagrody Nobla w zakresie nauk ścisłych pracuje w przemysłowych ośrodkach badawczych.

W naukach technicznych rozróżnia się w zasadzie dwa rodzaje teorii: przedmiotowe i operacyjne. Pierwsze dotyczą przedmiotów i systemów technicznych, drugie zaś sposobu wytwarzania lub wykorzystywania środków technicznych. Techniczne teorie operacyjne zajmują się działaniami człowieka lub operacjami kompleksu człowiek-maszyna.

Między naukami przyrodniczymi, technicznymi i społecznymi istnieje bardzo ścisła współzależność. Znajduje ona wyraz w tworzonych środkach technicznych, które determinowane są zarówno przez prawidłowości przyrody, jak i prawidłowości społeczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>