Czego wymaga planowanie?

Czego wymaga planowanie?

Określa się również optymalne wielkości udziału nakładów na badania i prace rozwojowe w dochodzie narodowym. Obecnie – wiadomo – nakłady te wzrastają szybciej niż dochód narodowy, co prowadzi do stałego wzrostu ich udziału w dochodzie. Jest rzeczą oczywistą, że udział ton nie może wzrastać w sposób nieograniczony. Jeśliby np. utrzymane zostało aktualne tempo wzrostu ilości pracowników naukowych, to około 1990 r. pracą naukową musieliby się zajmować wszyscy pracujący. Istnieje w każdym czasie optymalny zakres działalności badawczo-rozwojowej w ramach całej gospodarki, przemysłu, zjednoczenia lub instytucji. Kryterium tego optimum musi być stopień zmian, jaki jest możliwy do zrealizowania w potencjale produkcyjnym przemysłu i gospodarki w wyniku zastosowania poznania naukowego z uwzględnieniem dodatkowego zapotrzebowania na materiały, energię, siłę roboczą itd.33 Do określenia tego optimum potrzebne są odpowiednie dane statystyczne ,i porównania międzynarodowe. Uważa się jednakże, że owa optymalna wielkość, zależna od aktualnego poziomu technicznego i ekonomicznego poszczególnych gałęzi i całej gospodarki, w miarę podnoszenia tego poziomu wykazuje tendencję wzrostową do pewnej tylko granicy, poza którą dalszy wzrost będzie związany z zachwianiem pożądanej równowagi i z marnotrawstwem środków. Po prostu gospodarka nie będzie w stanie przyswoić sobie w dostatecznym stopniu wszelkich osiągnięć naukowo-technicznych. Stwierdza się niekiedy, że ten najwyższy optymalny udział nakładów na badania i prace rozwojowe nie może wynosić więcej niż 12% dochodu narodowego i więcej niż 22% inwestycji brutto 34. W gospodarce socjalistycznej niemożliwe jest prawidłowe planowanie rozwoju gospodarczego bez planowania rozwoju nauki i techniki. Planowanie to wymaga:

– ścisłego powiązania z planowaniem ogólnogospodarczego procesu reprodukcji:

– kompleksowego i pełnego zbilansowania z innymi planami, jak inwestycje, zatrudnienie, produkcja, zaopatrzenie materiałowe itd.: oraz

– ekonomicznego uzasadnienia celu badań i realizacji poszczególnych problemów przez właściwe określenie istoty, treści oraz ekonomicznych efektów postępu naukowo-technicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>