Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe cz. II

Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe cz. II

Badania stosowane mają na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej w dziedzinie tworzenia technicznego, a zatem niezbędnej dla opracowania określonych koncepcji technicznych i stworzenia naukowych przesłanek dla ich realizacji.

Prace rozwojowe natomiast mają na celu wykorzystanie rezultatów badań podstawowych i stosowanych do zrealizowania użytecznych materiałów, produktów, systemów i procesów bądź do udoskonalenia istniejących.

Podział na badania podstawowe i stosowane nie jest równoznaczny z podziałem na nauki przyrodnicze i techniczne. Jedne i drugie prowadzą badania o charakterze podstawowym. Techniczne – najczęściej takie, które mogą być wykorzystane do praktycznych zastosowań, a więc badania podstawowe skierowane. Ale tego rodzaju badania występują również w naukach przyrodniczych: w naukach technicznych zaś mogą mieć miejsce również badania podstawowe czyste, a więc nie związane- bezpośrednio z rozwiązywaniem określonego praktycznego problemu, choć oczywiście w przekonaniu, że uzyskana w trakcie tych badań wiedza zapewne prędzej czy później okaże się użyteczna. Ale tego rodzaju przekonanie dotyczyć może również wyników podstawowych badań czystych prowadzonych w naukach przyrodniczych. Ze względu na przedmiotowe podobieństwo badań podstawowych i stosowanych uważa się, że różni je jedynie intencja i cel, w imię którego są podejmowane i rozwijane. Proces przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą sprawia, że coraz więcej badań podstawowych ma charakter stosowany, to znaczy określony jest przez potrzeby rozwoju techniki i produkcji. Badania te zmierzają do udzielenia odpowiedzi na konkretne pytaniar jakie wyłaniają się w procesie poszukiwań określonych rozwiązań technicznych i w samych procesach produkcyjnych. W obrębie nauk technicznych istnieją nauki podstawowe, jak mechanika techniczna, mechanika cieczy’, termodynamika, materiałoznawstwo, technologia procesów przetwórczych itd., których zakres badań zupełnie dobrze mógłby być przepisany naukom przyrodniczym, szczególnie fizyce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>