Badania interdyscyplinarne

Badania interdyscyplinarne

W opracowaniu i realizacji projektu technicznego bierze udział wielu specjalistów. W rozwiązaniach technicznych często stosowane jest skomplikowane współdziałanie różnych praw przyrody – wobec tego problemy badań podstawowych w naukach technicznych wymagają na ogół interdyscyplinarnej kooperacji.

Termin badania interdyscyplinarne ma wielorakie znaczenie. Można przezeń rozumieć badanie problemu lub zespołu problemów, które wymagają do swego rozwiązania udziału więcej niż jednej tradycyjnej dyscypliny naukowej. Takie badania wykorzystują terminologię, teoretyczne konstrukcje i techniki eksperymentowania każdej dyscypliny zaangażowanej w zespołowych pracach badawczych.

Badania interdyscyplinarne uznaje się dziś za najbardziej efektywny sposób szybkiego realizowania innowacji technicznych. Uznaje się je też za najlepszy sposób rozwijania samego poznania naukowego.

Doświadczenia wielu instytutów badawczych wykazały też, że w procesie innowacji technicznej szczególnie użyteczne są tzw. badania para- lelne. Rozumie się przezeń poszukiwanie rozwiązania określonego zadania naukowo-technicznego w różny sposób60. Przez stosowanie tej metody unika się ryzyka, jakie wiąże się z dochodzeniem do określonego rozwiązania tylko na jednej drodze, która może nie dać pożądanego efektu.

Podobną w pewnym stopniu do strategii alternatywnej jest strategia sekwencjalna, tzn. taka, która przewiduje podjęcie rozwiązania określonego problemu na innej drodze, gdy pierwszy sposób skończy się niepowodzeniem. Jest to najczęstsza metoda rozwiązywania problemów technicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>