Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji

Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji

Badania i prace rozwojowe stanowią podstawowe ogniwo procesu reprodukcji społecznej. Podstawowe, albowiem determinują wszystkie bez wyjątku procesy gospodarcze. Nie jest to zależność jednostronna, ponieważ kierunki i dynamika rozwoju nauki i techniki pozostają w funkcjonalnej zależności od technicznego i ekonomicznego poziomu gospodarki, od potrzeb ekonomicznych i społecznych. Dla zilustrowania owego ścisłego zespolenia nauki z techniką i produkcją przytoczę kilka przykładów, które stanowią tylko drobną cząstkę owej ogromnej i teoretycznie jeszcze nie w pełni wyjaśnionej sieci wzajemnych powiązań w systemie nauka – technika – produkcja.

– Postęp naukowo-techniczny na płaszczyźnie ekonomicznej to określony wzrost produkcji. Zatem planowy rozwój gospodarczy wymaga ustalenia prawidłowej relacji między stopą postępu technicznego a stopą pożądanego wzrostu produkcji.

– Postęp naukowo-techniczny to odpowiedni wzrost wydajności pracy, zatem przy założonej stopie wzrostu produkcji wyznacza on możliwość wzrostu zatrudnienia. Ta relacja jest tego rodzaju, że dla danej stopy wzrostu produkcji większy postęp techniczny oznacza mniejszy wzrost zatrudnienia i na odwrót. Zatem postęp naukowo-techniczny powiązany jest w gospodarce z procesem wzrostu produkcji, wydajności i zatrudnienia.

– Postęp naukowo-techniczny wywołuje zmiany w strukturze kosztów: zmieniają się w produkcji proporcje nakładów na różne czynniki produkcji. Stąd określenie pewnego postępu naukowo-technicznego wymaga odpowiedniego zaplanowania wzrostu produkcji różnych czynników produkcji. Oczywiście istnieje możliwość odwrotnego działania. Ze względu na istniejące zasoby różnych czynników produkcji można odpowiednio kształtować kierunki i dynamikę postępu naukowo-technicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>