Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji cz. III

Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji cz. III

– Postęp techniczny jest jednością zmian ilościowych i jakościowych. Ilościowe – to doskonalenie istniejących urządzeń, a jakościowe – to tworzenie nowych. Ciągłość postępu naukowo-technicznego wyraża się między innymi w tym, że zachowana zostaje odpowiednio równowaga między udoskonalaniem istniejącej techniki i tworzeniem nowej techniki. To oczywiście wpływa na sposób unowocześnienia istniejącego potencjału produkcyjnego. Chodzi o to, aby zapewnić racjonalną sekwencję zmian jakościowych i ilościowych poszczególnych procesów i produktów.

Od sekwencji tej zależy w głównej mierze relacja między inwestycjami racjonalizacyjnymi i inwestycjami zwiększającymi potencjał. Zmiany ewolucyjne realizowane są bowiem przeważnie na drodze racjonalizacji, modernizacji wyposażenia, zmiany jakościowe natomiast w cyklu nauka – technika – produkcja najczęściej nie mogą być realizowane w istniejących zakładach. One wymagają jakościowo nowych technologii, urządzeń produkcyjnych i dlatego najskuteczniej mogą być realizowane w nowych zakładach produkcyjnych. Przyczyny tego stanu rzeczy leżą w kompleksowości urządzeń i w komplementarnej zależności różnych czynników produkcji.

– Badania i prace rozwojowe co do swego zakresu i kierunku muszą być zgodne z potencjałem produkcyjnym i naukowym danego kraju, z jego zdolnością wykorzystania jak najszerzej wszystkich osiągnięć naukowo-technicznych. Cykl nauka – technika – produkcja obejmuje cały proces od powstania idei naukowych i technicznych, ich realizacji w nowych środkach pracy i procesach technologicznych, aż do ich produkcyjnego wdrożenia, a później upowszechnienia. Zatem planowanie rozwoju naukowo-technicznego musi uwzględniać potrzeby materialne, finansowe i organizacyjne każdej z tych faz.

Dotychczas nie ma w zasadzie rozwiniętej teorii finansowania procesu innowacji technicznej. Stosowane w tym zakresie metody opierają się na pewnych regułach empirycznych, które jednakże nie zawsze okazują się prawidłowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>