Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji cz. II

Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji cz. II

– Postęp naukowo-techniczny – to zmiany struktury produkcji nie tylko dlatego, że w wyniku postępu technicznego dokonują śię zmiany w strukturze procesów wytwórczych, lecz również dlatego, że postęp naukowo-techniczny stale przynosi nowe rodzaje produktów, dla których wytwarzania trzeba uruchamiać nowe gałęzie produkcji. Realizowanie w ramach postępu naukowo-technicznego innowacji technicznych dotyczących nowych produktów oczywiście musi mieć swój wyraz również w planie rozwoju produkcji określonego rodzaju. Plan rozwoju gospodarczego musi uwzględniać efekty, jakie w zakresie struktury produkcji wywołują innowacje zarówno co do produktów, jak i procesów wytwór czych. Bądź też – w zależności od pożądanej struktury produkcji – musi się odpowiednio ustalać plany, prognozy i zadania rozwoju nowych produktów i nowych procesów wytwórczych. Z kolei określenie właściwej relacji ilościowej między tymi zmiennymi wymaga jak najbardziej ustalania rachunku efektywności dla poszczególnych innowacji technicznych. Przede wszystkim określać trzeba efekty, jakie nowy proces może zapewnić w zużyciu surowców, paliwa, energii, nakładów pracy żywej itd., a dla nowych produktów określać dokładnie ich koszty całkowite oraz strukturę kosztów.

– Zmiana struktury produkcji, jaką pociąga za sobą postęp naukowo-techniczny, to również nieuchronność odpowiednich zmian w zakresie struktury zatrudnienia. Postęp naukowo-techniczny określa zatem zadania średniego szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego wszelkich typów i zakładowego szkolenia zawodowego. Plany rozwoju gospodarczego określają również kierunki i środki przygotowania odpowiednich kadr.

– Postęp naukowo-techniczny polega na wprowadzaniu do produkcji nowych maszyn, narzędzi, aparatury i innych trwałych elementów potencjału technicznego. Często mają one zastępować istniejący potencjał ucieleśniający niższy poziom wiedzy naukowo-technicznej. Dla racjonalnego postępu ekonomicznego istotna jest równowaga między moralnym starzeniem się istniejącego potencjału i jego fizyczną deprecjacją. Moralne starzenie się potencjału używanego w procesie produkcji jest funkcją postępu naukowo-technicznego. Zatem postęp ten powinien być zharmonizowany z procesem fizycznej deprecjacji eksploatowanego wyposażenia technicznego. Pełna oszczędność czynników produkcji możliwa jest w warunkach, kiedy rytm pojawiania się nowych technicznych środków produkcji zgodny jest z rytmem fizycznej deprecjacji istniejących urządzeń i wyposażenia technicznego. Plany rozwoju gospodarczego w krajach socjalistycznych określają między innymi zasady, terminy i cel odnowienia bazy technicznej. Ich podstawę stanowią wskaźniki technicznej i ekonomicznej żywotności pewnych środków technicznych, zaplanowane w toku opracowywania i realizacji projektów technicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>