Badania ekonomiczne – częścią składową prac rozwojowych cz. II

Odpowiednio wielki rynek zbytu to przede wszystkim problem ceny produktu ulepszonego lub nowego, a więc kosztów jego wytworzenia bądź też kosztów stosowania nowego lub ulepszonego procesu wytwórczego. Szczególną rolę w toku realizacji innowacji technicznych odgrywa bieżąca analiza kosztów. Jeśli innowacja dotyczy produktu, to badania kosztów zmierzają do stwierdzenia, czy waga, rozmiary, wytrzymałość itd. całego produktu i jego elementów są rzeczywiście konieczne. Bardzo często okazuje się, że wiele elementów może być wytworzonych w sposób prostszy i tańszy.

Jedną z podstawowych zasad projektowania nowego produktu jest dążenie do prostoty projektu. Prostota oznacza niskie koszty oraz mniejszą ilość problemów produkcyjnych i usługowych. Ale wymóg prostoty rozwiązania nie może prowadzić do zmniejszania jakości produktu czy technicznego poziomu procesu wytwórczego.

Częścią składową prac rozwojowych jest stosowana dziś powszechnie tzw. analiza wartości. Jest to podstawowy instrument, za pomocą którego zmierza się do ustalenia minimalnych kosztów wytworzenia nowego lub ulepszonego produktu.

Analiza wartości jest całokształtem metod analizy funkcjonalnej, badaniem systematycznym i zorganizowanym, które ma zapewnić, by wszelkie dobra, procesy i usługi spełniały funkcje, do jakich zostały stworzone, po najniższych kosztach 1S.

Analiza wartości w początkowej fazie realizacji nowego projektu technicznego ma ustalić wszelkie rozwiązania możliwe z ekonomicznego punktu widzenia i ma przygotować wstępne warunki wyboru określonych rozwiązań na podstawie kompromisu między kosztami nowego produktu a jego właściwościami technicznymi, wyznaczającymi jego funkęjonalność i ewentualne określenie kierunków dalszych badań stosowanych. Na przykład opracowane w 1943 r. przez Guillauda magnesy bizmutowe nie znalazły praktycznego zatosowania z powodu wysokiej ceny bizmutu 16. Trzeba było podjąć nowe badania stosowane dla opracowania materiału nadającego się do produkowania stopów magnetycznych. Wiadomo już było, że nie ma odpowiednich samodzielnych substancji naturalnych o dużej sile przyciągania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>