admin, Autor w serwisie Spółka na Cyprze i ltd w anglii - rejestracja i założenie spółki - Strona 13 z 13

Blog Archives

Związki między pracami rozwojowymi i produkcją

W zakresie twórczości technicznej zachodzą bardzo ścisłe związki między badaniami stosowanymi i rozwojowymi, tak że w zasadzie trudno znaleźć wyraźną między nimi granicę. Czy badania stosowane to tylko opracowywanie teorii i koncepcji technicznych, a prace rozwojowe to ich realizacja w określonych wynalazkach i innowacjach technicznych? A przecież wynalazki rodzą się często w trakcie badań stosowanych, a nowe teorie opracowują inżynierowie zatrudnieni w pracach rozwojowych. Trudno oddzielić te dwie sfery działania związane wspólnym dążeniem do zrealizowania innowacji technicznych, tak że w krajach anglosaskich ujmuje się je łącznie jako engineering 13. Istnieje również między nimi jedność organizacyjna w tym sensie, że uczeni są bezpośrednio zaangażowani w opracowywaniu i realizowaniu projektów technicznych i zajmują się tworzeniem nowych teorii na gruncie trudności, na jakie natrafiają w toku prac rozwojowych nad określonym projektem.

dalej

Wykorzystywanie nauki do techniki produkcyjnej

Człowiek tworzy naukę, człowiek wykorzystując naukę tworzy technikę produkcyjną, a równocześnie tworząc naukę i technikę człowiek kształtuje również sam siebie, określa poziom wszelkiej wiedzy, zarówno naukowej jak i technicznej, niezbędnej dlań w procesie produkcji. Sens jednakże jego siły produkcyjnej polega na tym, że jego wiedza i umiejętności zaktualizować się mogą w procesie produkcji tylko przez zespolenie z odpowiednimi materialnymi środkami technicznymi. Proces produkcji jest zawsze określoną kombinacją czynników rzeczowych i osobowych, potencjału technicznego i odpowiedniego intelektualnego potencjału ludzi. Sam intelektualny potencjał ludzki bez odpowiadających mu środków technicznych pozostanie siłą nie wykorzystaną, zmarnowaną, i na odwrót – rzeczowy potencjał techniczny bez odpowiednio wykwalifikowanych ludzi również nie stanie się rzeczywistą siłą wytwórczą. Problem ten nasuwa bardzo poważne i skomplikowane problemy optymalizacji w zakresie rozwoju sił wytwórczych, problemy odpowiedniej korelacji między rozwojem nauki, techniki, procesów edukacji i samej produkcji oraz odpowiednich ich struktur. Ponadto jest wiele innych, które muszą być rozwiązane prawidłowo, jeśli nauka ma się stać rzeczywiście siłą wytwórczą.

dalej